הצ'אקרות
 
הצ'אקרות הן מרכזים פראניים המצויים באדם. בגוף יש מספר עצום של צ'אקרות, אולם בתרגול היוגי אנו משתמשים רק במספר צ'אקרות בסיסיות. צ'אקרות אלה מכסות את כל המשרעת של קיום האדם מן הגס  עד למעודן. צ'אקרות עיקריות אלה הן:

Mooladhara
Swadhisthana
Manipura
Anahata
Vishuddhi
Ajna
Sahasrara

למרות הכללת sahasrara ברשימה זו, הרי שהיא אינה באמת צ'אקרה - היא מעבר לכולן וכוללת את כולן ואת עצמה יחדיו.
מרכזים בסיסיים אלה משותפים לתהליכי התעוררות רבים של התודעה ברחבי העולם כולו ובכללם היוגה.
יחד עם נקודת ריכוז נוספת בשם Bindu  הם מהווים את המרכזים היסודיים בהם משתמשים בטכניקות של קרייה יוגה (Kriya Yoga).
  טכניקות אחרות להרחבת התודעה עושות לעיתים שימוש בצ'אקרות אחרות כ-  Surya ו-Chandra, הממוקמות מעל הטבור. טכניקות אלה מקובלות לחלוטין, אולם ביוגה ובטנטרה לא עושים בהם שימוש

הצ'אקרות הן גם אמיתיות וגם סימבוליות. כלומר, הן מייצגות שני היבטים

מרכזים של אנרגיה עדינה (פראנה) בגופו הפראני של האדם. כל צ'אקרה מקושרת לאנרגיה פראנית בתדר מסוים, ברמה מסוימת ובעידון מסוים. כל צ'אקרה מהווה מתג המפעיל או פותח רמות ספציפיות בתודעה.

התפתחות של מצבים גבוהים יותר של מודעות, כלומר, הצ'אקרות מסמלות רמות שונות של מודעות של האדם, מהרמה האינסטינקטיבית יותר המקושרת ל- Mooladhara Chakra  אל הרמה האינטואיטיבית יותר המקושרת ל- Ajna Chakra . הן מסמלות את המסלול הרוחני.

שני היבטים אלה הם, למעשה, שתי דרכים שונות לומר את אותו הדבר. כל מניפולציה ושליטה בפראנה בכל אחד ממרכזים אלה יגרום למצב מודעות תואם; ולהיפך, מצב מסוים של מודעות יגרום לפראנה בצ'אקרה המתאימה להפוך לדומיננטית. כל אחד מההיבטים מתייחס ישירות לאחר.

ההיבט השני, ההיבט  המופנם של מודעות, מיוצג ע"י Ida Nadi  וההיבט הראשון של פראנהע"י Pingala Nadi . על שני Nadis  אלה נספק  הסבר בשלב מאוחר יותר; לעת עתה די בכך שנאמר ש- Ida Nadi ו- Pingala Nadi חוצות זו את זו בכל אחת משש הצ'אקרות המרכזיות. הדבר מצביע על כך שהתעוררות של כל צ'אקרה קשורה הדוקות לשני ההיבטים, הפראנה והמודעות. ישנן השלכות רבות נוספות שלא נדון בהן כעת.

גירוי פיזי או מנטלי של המרכזים הסייקיים יכול  להוביל לשינוי תודעתי. דבר זה מעיר את הפוטנציאל הסייקי באדם ומעניק לו ראייה רחבה יותר והבנה של המציאות שלו. זוהי המטרה של קרייה יוגה . מאמר זה מיועד לתת לך הבנה  בסיסית של הצ'אקרות ומיקומן הפיזי בגוף כהכנה לקרייה יוגה.

 

הגדרה

משמעותה המילולית של המונח צ'אקרה היא גלגל או מעגל. תרגום טוב יותר בהקשר של היוגה יהיה מערבולת. הצ'אקרות הינן מערבולות של אנרגיה פראנית באזורים ספציפיים בגוף, השולטות  בהפצת הפראנה המתפשטת בכל המבנה האנושי. הצ'אקרות הן מעבר למישור התפיסתי הנורמלי. הצ'אקרה ידועה גם כ-Padma, לוטוס.

 

משמעות הצ'אקרות
הצ'אקרות מורות על הפוטנציאל המלא של כל אדם ואדם, על כך שהאדם יכול להתעלות אל מעבר למגבלותיו האישיות. ככלל, המדע קיבל את העובדה שהאדם משתמש בחלק קטן של הפוטנציאל שלו והצ'אקרות מצביעות בבהירות על עובדה זו.

הצ'אקרה הנמוכה ביותר באדם, Mooladhara, מייצגת את הרמה של האדם, שבה מתקיימות מגבלות חריפות הן על הידע והן על היכולת לפעול. הצ'אקרות הגבוהות יותר מראות כיצד יכול האדם להתעלות מעל מגבלותיו הנוכחיות ולהגיע אל מעבר לעצמו, או לחילופיןמעבר לתפיסתו הנוכחית את עצמו. הצ'אקרות הגבוהות יותר מייצגות רמות גבוהות יותר של הבנה, הרמוניהאושר עילאי, הזדהות וידע.

הצ'אקרות מייצגות את כוחות ההכרה, המצויים בטווח השגתו של כל אדם. הן מראות את המציאות המאקרו- קוסמית המתקיימת ברמה המיקרוקוסמית של האדם  בהתאם לחוק הידוע :

 "That which is here is there. That which is not here does not exist"

("vishwasara tantra")


הצ'אקרות מתארות את התרחבות ה"אני". בתחילה המילה "אני" מוגבלת לחלוטין להזדהות הגופנית. זוהי הרמה של mooladhara chakra. ככל שהאדם הופך מודע יותר, כלומר ככל שהצ'אקרות הגבוהות יותר מתעוררות, כך ההבנה של המילה "אני" מתרחבת. ההזדהות עם האגו מתחילה לכלול עוד ועוד. ההתרחבות האולטימטיבית של ה"אני" מתרחשת בריק המוחלט של Sahasrara המצוי מעבר לצ'אקרות.

הצ'אקרות מגדירות את המסלול שעל כל אדם לחלוף בו כדי להבין את הפוטנציאל שלו במלואו. במובן מסוים הן מהוות תוכנית או קוים מנחים להתפתחות התודעה בכל הרבדים.

מן הנמנע לתאר את התקדמות האדם למודעות גבוהה יותר במונחים של היגיון או אינטלקט. התהליך הינו א-לוגי. כלומר, הוא אינו לוגי או לא- לוגי. הוא מעבר לשני המושגים הללו. לכן, הרישים הקדומים, הקדושים, היוגים, הנביאים, הטנטריםהמחפשים, האנשים החכמיםבחר את השם המתאים לך לתאר אנשים מוארים אלהניסחו עלייה זו למצבים גבוהים יותר ויותר של מודעות בצורה של רישומים סמליים של הצ'אקרות ושל sahasrara. למרות שאף כך הם עדיין מוגבלים מאד, רישומים אלה מעבירים הרבה מעבר למילים. יתירה מזאת, כך  הסבירות שייווצרו בלבולים וספקולציות אינטלקטואליות מיותרות קטנים יותר. בנוסף, הסמלים עצמם יכולים לשמש כנקודות לריכוז תשומת הלב  במהלך התרגילים היוגיים. כלומר, הסמלים יכולים לעזור לעורר את הצ'אקרות שהם מייצגים ולהעלות את רמת המודעות. זהו התהליך המתרחש בקונדליני יוגה (kundalini yoga) ובקרייה יוגה.

הנתיב של היוגה הוא סדרה של שלבים.
התקדמות התעוררות הצ'אקרות מקבילה לשלבים אלה
בספר "shiva sutra" נאמר:
" The successive stages of yoga are full of

wonders" .
אכן, התפתחות הצ'אקרות גדושה בפלאים.

 

סמליות הצ'אקרות

הצ'אקרות היו ידועות בכל רחבי העולם לאורך ההיסטוריה ע"י אנשים מוארים ואנשים בעלי כוחות סייקיים. הן אינן מוגבלות למערכת אחת בלבד, היות והן מרכיבות את המבנה הבסיסי של האדם. אנשים רגישים משבטים המכונים "פרימיטיביים" ומחברות "פרימיטיביות" הכירו את הצ'אקרות מניסיונם האישי. כאשר הם כיווננו את עצמם עם היבטים עדינים נוספים של גופם האנרגטי, הם כיווננו את עצמם עם הצ'אקרות. לא היה להם צורך לעצב שיטה או לייצגן בצורה סמלית  כיוון שהמערכת כבר התקיימה בתוך ישותם.

כאשר חברות מורכבות יותר החלו להתפתח, החלו להתארגן במקביל מערכות המיועדות לגלות את הפוטנציאל של התודעה ולהגביר את רמות המודעות. הצ'אקרות סומלו בהתאם לקודים החברתיים של שפה, תרבות ומוסכמות. הצ'אקרות תוארו בדרכים שונות, למרות שתמיד התייחסו אל אותם ההיבטים של האדםבשל הסמלים השונים אנשים רבים התייחסו לצ'אקרות כדמיונות שווא. אולם בכך ישנה החמצה  של כל עצם הענייןשהחוויות של הצ'אקרות אינן יכולות להיות מיוצגות כמילים קונקרטיות או סמלים. מילים וסמלים יכולים רק להצביע על קיום הצ'אקרות. עליך לחוות את הצ'אקרות בעצמך; עליך להעיר את הפוטנציאל התודעתי עבור עצמך. אף אחד אינו יכול לחוות אותן עבורך. ניתן לספר לך עליהן, אך כל תיאור תמיד יהיה לא מספק.

[...]

 

סמלי הצ'אקרות ביהדות

הצ'אקרות מוזכרות בתנ"ך לרוב, אולם התיאור מוסווה היטב, חבוי מאחורי אנלוגיות וביטויים אלגוריים. סיפורים רבים בתנ"ך רומזים, למעשה, לרמות השונות של הצ'אקרות. אנו נגביל עצמנו כאן למספר ציטוטים ברורים. בספר בראשית נאמר "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו (בראשית , פרק כ"ח, פס' י"ב). כאן מייצג הסולם את הצ'אקרות, זו מעל זו. התחתונה נחה על האדמה, זוהי Mooladhara Chakra, הצ'אקרה התחתונה של האדם, המייצגת את הרמה של החיים הגשמיים, היומיומיים. קצה הסולם מגיע לשמיים- הכוונה היא כי העלייה דרך הצ'אקרות מובילה לשחרור ב- Sahasrara. המלאכים הנעים למעלה ולמטה לאורך הסולם מייצגים נתיבים הנזכרים בספרות ההודית כ-Pavritti  ו- Nivritti. Pavritti הוא הנתיב החיצוני של יצירה, של מגבלות גדולות יותר ושל אינדיבידואליות יחד עם הנמכת המודעות. הנתיב של Nivritti הוא הנתיב החוזר למקורו, מקושר לשבירה של הגבולות האינדיבידואליים, המגבלות ורמת המודעות. הנוסח התנ"כי עושה שימוש במילים מועטות ומעביר עושר של רעיונות והשלכות.

הסיפור של חנוך אינו כלול כיום בתנ"ך. חבל, משום שסיפור זה, ראוי שיימצא בתנ"ךהוא אחד התיאורים הסימבוליים הבהירים ביותר של עליה דרך הצ'אקרות. [...] הסיפור מספר על נביא בשם חנוך שהרחיב את מודעותו דרך הצ'אקרות השונות. הוא עלה דרך עשרה שלבים; לא שבעה. אין בכך התנגשות עם המערכת ההודית, מאחר ויש מספר רב של צ'אקרות אחרות המוזכרות בטקסטים הטנטריים, אך אינן משמשות בדרך כלל בתרגולים השונים. לדוגמה, מעל Ajna קיימות מספר צ'אקרות נוספות: Soma Chakra ו- Manas Chakra.  הן אינן משמשות בטכניקות היוגיות דוגמת kriya yoga. לבסוף, עולה חנוך לכתר של האל, Sahasrara  Chakra, צ'אקרת הכתר, הממוקמת ברקיע העשירי. [...] ביהדות המנורה , כמו גם סמלים אחרים, מסמלת את שבע הצ'אקרות.

 

סמליות הצ'אקרות בטנטרה וביוגה

השימוש בצ'אקרות כדרך להתעוררות רוחנית מוכר ע"י רוב הדתות והכתות בהודו העוסקות בהתרחבות התודעה. הוא נפוץ במיוחד בטנטרה, ביוגה ובבודהיזם.

ניתן להשתמש במתודות שונות לשם סימול הצ'אקרות; אין בכוונתנו לתאר את כל השיטות השונות כיוון שהדבר יגזול הרבה זמן ומקום. אנו נאמץ מערכת אחת ונתאר כל צ'אקרה בתורה, דבר שיאפשר לנו להתייחס באופן מלא לכל צ'אקרה ויאפשר לך, הקורא, להפוך בקיא לחלוטין למיקומה והשלכותיה, וייתכן ובעתידיאפשר להבין את המשמעות של כל צ'אקרה מניסיונך האישי.

ביוגהלמעשה, ברוב השיטות ההודיותהצ'אקרות מסומלות באמצעות פרחי הלוטוס. שיטות אחרות משתמשות בסמלים אחרים. כל אחת מהצ'אקרות המרכזיות מיוצגת ע"י לוטוס בצבע מסוים ובעל מספר מסוים של עלי כותרת.

           
1. מולה דהארה פרח לוטוס בעל ארבעה עלי כותרת שצבעם אדום כהה.

2. סוודישתאנה - פרח לוטוס בעל שישה עלי כותרת בצבע השני.

3. מניפורה - פרח לוטוס צהוב בוהק בעל שישה עלי כותרת.

4. אנאהאטה - פרח לוטוס כחול בעל שנים עשר עלי כותרת.

5. וישודהי - פרח לוטוס סגול בעל שישה עשר עלי כותרת.

6. אגיה - פרח לוטוס בעל שני עלי כותרת בצבע כחול –  אפור.

7. שאהאסרארה - פרח לוטוס בעל אלף עלי כותרת בכל הצבעים.

 חשוב להדגיששוב ש שאהאסרארה  אינה באמת צ'אקרה, אלא שהיא מעבר להן ומכילה את כולן בתוכה. אלף עלי הכותרת מציינים שהיא מכילה אינסוף עלי כותרת; אין לה גבולות.

בן האנוש חייב לעבור דרך שלושה שלבים בחייו הרוחניים. שלב ראשון - בורות, שלב שני - שאיפה, מאמץ וניסיון (תרגול) שלב שלישיהארה.

הלוטוס מתקיים גם הוא בשלוש רמות שונות: בוץ, מים ואוויר. הוא מתחיל לגדול בבוץ (בּוֹרוּת), גדל למעלה דרך המים במאמץ להגיע לפני השטח (שאיפה, מאמץ וניסיון) ולבסוף מגיע אל האוויר ואל קרני השמש (הארה). לכן, הלוטוס מסמל את התפתחותו של האדם דרך הצ'אקרות מרמת מודעות נמוכה וחוסר ידע לרמות מודעות גבוהות יותר. שיאו של תהליך הגדילה של הלוטוס הוא פרח יפהפה וכך גם שיאו של המאמץ הרוחני של האדם היא התעוררותו ופריחתו של הפוטנציאל האנושי.

אגב, הלוטוס היה נפוץ גם בארכיטקטורה של מצריים העתיקה, בעיקר על עמודים וכותרות. ייתכן והם מייצגים את העלייה דרך הצ'אקרות.

 אם אתה מעוניין במקור אינפורמציה על הצ'אקרות, אנו ממליצים לקרוא את הספר "The Serpent power" מאת john woodroffe.

חשוב לזכור כי הצ'אקרות מעודנות בטבען, וכי כל תמונה שלהן היא רק סמלית. אל  תתייחס לתמונה המתארת את הצ'אקרות בצורה רצינית מדי או באופן ליטראלי. התמונה היא אמצעי כדי להגיע למטרה ולא דבר מעבר לכך. הצורה הסימבולית והמיקום הפיזי של הצ'אקרות הוא חלק אינטגרלי מקרייה יוגה.

 

התכונות של הצ'אקרות

למרות שמשמעות כל צ'אקרה אינה ניתנת להסבר למילים - במיוחד הצ'אקרות הגבוהות יותר- ישנן מספר תכונות המזוהות עם כל אחת מהצ'אקרות. הן אינן מייצגות את ההתנסות של הצ'אקרות, הן מייצגות רק את התחושות וצורות הביטוי של האדם המצוי ברמה של צ'אקרה מסוימת.

טקסטים שונים מציעים תכונות שונות לצ'אקרות. אל תתבלבל בשל כך, מאחר וכפי שהסברנו, המשמעות של הצ'אקרות היא מעבר למילים. לכן, המאפיינים המשתייכים לכל רמה שונה בצ'אקרות הינם תיאורים סובייקטיביים של מה שהאינדיבידואל מחשיב כתכונה. ככאלה הם צבועים במידה רבה ע"י טבעו של אותו אינדיבידואלע"י שפתו וע"י הדרך שבה הוא מתרגם אותן. איכויות אלה הן רק קוים מנחים. אלה הן מספר תכונות בסיסיות שאנו מייחסים לצ'אקרות העיקריות:

1. מולהדהארה זהו המרכז שבו האדם עוסק באופן טוטאלי כמעט בהשגת ביטחון   כלומר, המוטיבציה העיקרית בחייו מוכוונת כלפי השגת אוכל, מקום מגורים וכד'. זהו המרכז שבו האינדיבידואל לוחם בעולם, והעולם נתפס כזר ונפרד ממנו.  

2. סוודישתאנה מרכז זה קשור למוטיבציה דומיננטית של השגת תחושות ותענוגות אישיים דרך אוכל, שתייה , סקס וכד'.

3. מניפורה -זהו המרכז של עמידה על זכויות. האדם מנסה לשלוט באירועים    ובאנשים אחרים. הוא מנסה להפעיל את העולם בהתאם לשאיפותיו הוא בא לידי ביטוי במוטיבציה דומיננטית של השגת עושר ,כבוד וכו'.

4. אנאהאטה זהו המרכז שבו האדם מתחיל לאהוב ולהבין אנשים אחרים בשל מה שהם באמת ללא האשמה, יחס של זרות וכד'. האדם מתחיל לקבל אנשים אחרים.

5. וישודהי - זהו המרכז שבו האדם מתחיל להבין ולחוות את העולם כמקום של     שלמות. זהו המקום שבו Shiva מכלה את הרעל ואת הנקטר,כלומר, שבו כל הניסיונות , טובים ורעים כחלק מהשלם, כולם הם חלק ממה שעוזר לאדם לפתור את בעיותיו האישיות והתניותיו וכך להעלות את רמת מודעותו. העולם הופך להיות באמת גן עדן.

6. אגיה - זהו המרכז שבו האדם הופך לשחקן על בימת העולםרואה את הכל כמו מתוך חלום. כל הפעולות, המחשבות ואובייקטים, כולל אלה של גופו ותודעתו, נצפים ממרכז הווייתו. זהו המרכז של הצפייה, של העד.

 

 התכונות שייחסנו לכל צ'אקרה הן גסות עד מאד. אל תתייחסו אליהן ברצינות רבה מדי, אחרת תיצרו בתוככם דעות קדומות רבות מדי ללא התנסות אישית של הצ'אקרות עצמן. זכרו גם שהביטוי הפרטי הממשי ברמה מסוימת תלוי ב- Dharma האישית, לדוגמה: Anahata Chakra מתייחסת לאהבה ודבקות, אולם הביטויים והכיוונים של מאפיינים אלה תלויים בטבעו של האדם. חלק מהאנשים יכוונו את דבקותם כלפי אלוהות דוגמת רמא (Rama) או ישו. אחרים יפנו זאת כלפי האנושות בכללה, אחרים כלפי הגורו וחלק לכל הדברים כולם. המאפיין הוא זהה, אולם הביטוי האינדיבידואלי יהא שונה. הדבר חל לגבי כל הצ'אקרות.

נקודה נוספת שיש לזכור היא שכל הפעולות ניתנות לביצוע בכל הרמות. לדוגמה: האדם יכול להפיק הנאה מאוכל או להיות כועס ואומלל בכל הרמות של הצ'אקרות. היחס הפנימי וההבנה הם שישתנו. כלומר, כעס ברמה של Mooladhara יבוטא תוך הזדהות אישית מלאה ויביא בקלות לחוסר שיווי משקל מנטלי. כעס ברמה של Ajna ייעשה ע"י הגוף והתודעה, ייצפה ללא הזדהות. הדבר נכון לגבי כל הפעולות, המחשבות והרגשות. הם יכולים להתרחש בכל הרמות. ההזדהות והיחס הפנימי המאפיינים כל צ'אקרה הם המשנים את כל חייו של האדם

מיקומו של האדם ברמות הצ'אקרות השונות עשוי להשתנות במהלך היממה. מטרת היוגה היא להעלות את רמת המודעות של האדם, כך שיפעל בעיקר מרמות גבוהות יותר של הצ'אקרות. המשמעות וההשלכות של הצ'אקרות הן הרבה מעבר למאפיינים אותם נתנו, ולכן אל תתייחסו אליהם ברצינות רבה מדי. אפשרו לתודעתכם להישאר פתוחה לניסיונות גבוהים יותר הבאים תוך התעוררות הצ'אקרות.

ייתכן ושמתם לב, שלא שקלנו אפילו להגדיר ולמיין  היבטים שמעבר ל- Ajna Chakra. רמה זו במיוחד היא במקום ללא מילים, הרמה של תשובות ולא של שאלות.

 

 

yogafamily@gmail.comאורי ארבל 054-5347800 /

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים